Манайх суралцагчиддаа дараах 4 тохиолдолд хөнгөлөлт үзүүлдэг.

  • Та JET боловсролын байгууллагад хэддэх удаагаа дэвшин суралцаж байгаагаас шалтгаалж 5-25%
  • Ангиараа дэвшин суралцаж байгаа тохиолдолд оюутан тус бүр 10%
  • Гэр бүлээрээ суралцаж байгаа бол гэр бүлийн гишүүн тус бүр 5%
  • Байгууллага хамт олноороо суралцаж байгаа бол ажилтан тус бүр 5%-ийн хөнгөлөлт тус бүр эдэлнэ.

Question

JET Institute for Academic Success-ийн сургалтын төлбөр Академик англи хэлний дунд шат 580.000₮, гүнзгий шат 600.000₮, IELTS-ийн хөтөлбөр 765.000₮, iBT TOEFL-ийн хөтөлбөр 765.000₮ бөгөөд хөтөлбөр тус бүр нийт 1 сар үргэлжилнэ.

Question